• Thu tín hiệu khí rò rỉ
  • Hiển thị biểu đồ dạng thanh
  • Cảnh báo âm thanh và đèn LED