• Dải đo từ 0 đến 20 ppm
  • Cảm biến điện hóa
  • Phương pháp đo khuếch tán