Bơm lấy mẫu khí độc Senko SP Pump101

  • Lưu lượng: Minimum 300cc/min
  • Hiển thị cảnh báo: Low flow alarm / Low battery alarm (Red LED)
  • Nhiệt độ hoạt động: -20℃~50℃
Danh mục:
Senko Co., Ltd Logo