Máy đo khí độc đa năng Senko SP12C7 (O2, CO, H2S, khí cháy)

Thang đo:

  • O2: 0~30%
  • CO: 0~500ppm
  • H2S: 0~100ppm:
  • Khí cháy: 0~100%LEL

 

Senko Co., Ltd Logo