Cảm biến khoảng cách

Cảm biến khoảng cách (Distance measuring sensor) là dòng cảm biến