Chỉ số sức khỏe chất lượng không khí là gì

Chỉ số sức khỏe chất lượng không khí là gì?