Transitor PNP

Khi một lớp bán dẫn loại n duy nhất được kẹp giữa hai lớp bán dẫn loại p, nó tạo thành một bóng bán dẫn pnp hay còn gọi là Transistor PNP (hay bóng bán dẫn PNP)